چرا زلزله؟
18 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت نویسنده
زبان : فارسی
بررسی علل زلزله از نظر قرآن و احادیث
آدرس اینترنتی