آلبوم من ◂ مدرسه معصومیه/ سال 73
سالهای اول طلبه گی در قم